Záruční a pozáruční servis

Servisní vozidla

Produkty (přístroje, zařízení, nářadí, přípravky, pomůcky atd.), které lze zakoupit ve firmě UNIVER, spol. s r.o. jsou kvalitní, prověřené, spolehlivé a vykazují dlouhou životnost. Nicméně se i u nich může projevit nějaká závada. V takovém případě je rychlé a operativní odstranění vady zajištěno profesionálním záručním i pozáručním servisem.

UNIVER, spol. s r.o. již dlouhá léta systematicky buduje vlastní servisní a technické oddělení v Turnově. Servisní část oddělení má dvě základní sekce-elektronickou a mechanickou. K dispozici jsou servisní dílny, laboratoř (pro měrovou službu), školicí středisko a samozřejmě i několik servisních vozidel.

Pokud jde o provádění záručního a pozáručního servisu, jeho řízení zajišťuje zejména stálý dispečink. Jeho zřízením došlo k významnému zlepšení organizace, operativnosti i efektivity servisu ve prospěch všech zákazníků. Management společnosti UNIVER si je vědom skutečnosti, že kvalita servisu rozhoduje značnou měrou o úspěchu a prosperitě celé firmy.

Záruční opravy jsou prováděny velmi operativně. Po dohodě se zákazníkem v nejbližším možném termínu. V době záruky odstraní servis bezplatně, včas a řádně vady výrobku, způsobené chybou při výrobě, vadným materiálem a také chybnou montáží nebo nesprávným uvedením výrobku do provozu, jestliže toto provedl servisní technik. Podmínky pro uplatnění práva ze záruky, záruční doby atd. se řídí příslušnými právními předpisy.

Nelze-li zboží poslat či dopravit na centrální servisní středisko (Turnov), což je častý případ a představuje to standardní postup, vyjíždí za klientem servisní technik. To také tehdy, když sice vadný produkt lze poslat nebo dopravit na servisní středisko v Turnově, ale zákazník si vyloženě vyžádá servis u sebe. Výjezd servisního technika na vyžádání je zpoplatněn.

Pozáruční údržba a opravy jsou organizovány pro dosažení maximální pružnosti, rychlosti a celkové spokojenosti každého zákazníka. Pokud se opravy neprovádějí přímo v servisním centru v Turnově, ale externě u zákazníka, dispečink se v rámci maximálního snížení nákladů na dopravu snaží opravy plánovat a koordinovat tak, aby se uskutečnilo více servisních zásahů na jedné trase a náklady na dopravu se rozdělily na více zákazníků.

Zákazníci, kteří nakoupili techniku od společnosti UNIVER, mají možnost uzavřít se servisním oddělením velmi zajímavou a výhodnou servisní smlouvu, která jim zajišťuje, že UNIVER za paušální ceny přebírá veškerou péči o jejich zařízení v provozu. Tedy předepsanou údržbu, opravy a také pravidelnou kalibraci.

Uzavřením servisní smlouvy se UNIVER, spol. s r.o. zavazuje provádět u přístrojů a zařízení dodaných společností UNIVER (příp. i dalších) jejich pravidelnou předepsanou údržbu v rámci komplexního systému péče o předmětné technologické vybavení za dohodnuté paušální ceny. Údržba zahrnuje zejména provedení výrobcem předepsaných periodických úkonů údržby (čištění, mazání, doplňování provozních kapalin, seřízení nastavovacích prvků a provozních vůlí atd.), podrobnou technickou prohlídku (včetně využití metod technické diagnostiky) a v případě zjištěných závad jejich řádné odstranění, upozornění na případnou nesprávnou obsluhu, nedodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze apod. Nejde pochopitelně o případnou drobnou denní údržbu a kontrolní úkony dle návodu k obsluze.

Pokud se bude jednat o měřicí přístroj, lze provést zároveň jeho kalibraci / justáž na základě uzavřené tzv. kalibrační smlouvy.

Po uzavření servisní smlouvy se předmětné přístroje a zařízení objednatele zařadí do servisní databáze zhotovitele, který pak sám sleduje lhůty pro předepsanou údržbu, ohlašuje je smluvnímu autoservisu a dohodne s ním konkrétní termín pro provedení úkonů specifikovaných touto servisní smlouvou.

Uvedeným závazkem se autoservis oprostí od povinností spojených s údržbou daných přístrojů a zařízení, a navíc ušetří nemalé náklady z titulu případně zanedbané nebo nekvalitně prováděné údržby. Odborná péče znamená v praxi značnou úsporu nákladů také tím, že kvalifikovanou prohlídkou lze preventivně zjistit stav, který by za určitou dobu vedl k závadě nebo dokonce havárii zařízení a s tím spojeným vysokým nákladům na nutnou opravu. Pravidelná, systematická a odborně prováděná údržba je nejúčinnější prevencí proti vzniku zcela zbytečných provozních nákladů. Takto lze ušetřit i více než 75 % nákladů na opravy přístrojů a zařízení.

UNIVER, spol. s r.o. se dále zavazuje nad rámec běžných podmínek pro opravy přístrojů a zařízení, že u přístrojů a zařízení uvedených v příloze servisní smlouvy bude dodržovat dobu nástupu servisního technika na provedení opravy nejpozději do 48 hodin (uvažují se pouze pracovní dny) po prokazatelném objednání opravy bez uplatnění expresního příplatku, pokud tomu nezabrání okolnosti, které zhotovitel nemůže ovlivnit (tzv. vyšší moc apod.).

Na opravy přístrojů a zařízení uvedených v servisní smlouvě se vztahuje mimořádná 30 % slevu na práci servisního technika. Jedná se jak o slevu z běžných hodinových sazeb uvedených v ceníku oprav, tak o slevu z ceny za práci účtovanou bez přímého uplatnění daných hodinových sazeb.

Ceny za pravidelnou předepsanou údržbu přístrojů a zařízení objednatele v rámci komplexního systému péče o předmětné technologické vybavení jsou koncipovány jako paušální bez nákladů na dopravu servisních techniků a jejich vybavení a uvedeny u jednotlivých přístrojů a zařízení v příloze servisní smlouvy. Jejich změny a úpravy jsou možné jen po dohodě obou smluvních stran.

V případě potřeby nabízí UNIVER, spol. s r.o. zákazníkům také zapůjčení některých přístrojů po dobu opravy jejich přístroje.

Pracovníci servisního a technického oddělení zajišťují kromě servisu i montáže zařízení, zaškolení obsluhy a fundovanou poradenskou službu. Všichni technici absolvují náročná školení přímo u zahraničních partnerů a jsou s nimi trvale v kontaktu. To zaručuje jejich vysokou odbornou úroveň.