UNIVER, spol. s r.o.

obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") a rovněž příslušných právních předpisů na ochranu spotřebitele, zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, kde jednou stranou je společnost UNIVER, spol. s r.o., se sídlem v Turnově, Přepeřská 1809, PSČ 511 01, identifikační číslo: 00529508, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36, jako prodávající (dále jen "prodávající") nebo dodavatel/poskytovatel služeb (dále jen "zhotovitel“), a druhou stranou kupující (dále jen "kupující") nebo objednatel ( dále jen "objednatel"). Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, přičemž odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. V ustanoveních neupravených smlouvou platí tyto VOP.
Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb ze strany prodávajícího či zhotovitele jsou zveřejněny na internetových stránkách www.univer.cz. Každý kupující nebo objednatel se takto  má možnost s jejich aktuálním zněním seznámit a před uzavřením smluvního vztahu s prodávajícím je povinen tak učinit.


A. Základní pojmy

1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito VOP a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveným zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"), a rovněž příslušnými právními předpisy na ochranu spotřebitele, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podle této definice se pro to, aby byla osoba považována za podnikatele, nevyžaduje podnikatelské oprávnění. Rozhodujícím kritériem je, jak se osoba v právním styku fakticky chová, tedy skutečná povaha profesionální činnosti podnikatele.
Za podnikatele se považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je tedy nadále každá osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku bez ohledu na to, zda provozuje podnikatelskou činnost. Má se rovněž za to, že podnikatelem je i osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje i každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito VOP a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveným OZ, případně dalšími právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (nakupujícím na "IČO").
Kupující, který při uzavírání kupní smlouvy (vystavení objednávky) uvede jméno své firmy a její IČO, tedy nakupuje na "IČO", je považován za kupujícího podnikatele a nevztahují se na něj právní předpisy na ochranu spotřebitele.
2. Ustanovení těchto VOP, kde se uvádí právní vztah ke kupujícímu spotřebiteli, se netýkají kupujícího podnikatele. Ustanovení těchto VOP, kde se uvádí jen pojem kupující, se vztahují jak na kupujícího spotřebitele, tak na kupujícího podnikatele.
3. Zhotovitel je ten, kdo dílo zhotovuje. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci.
4. Objednatel je ten, kdo zhotovení díla objednává.
5. V určitých částech VOP lze kupujícího spotřebitele či podnikatele a objednatele nazývat jako "zákazníka".


B. Předmět, uzavření, forma a účinky smlouvy

Předmětem smlouvy je prodej zboží a poskytování služeb. Školicí činnost (na základě akreditací) se řídí ustanoveními o kupní smlouvě.

1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží odeslaná kupujícím spotřebitelem prodávajícímu písemně, e-mailem nebo faxem. Platná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy podle § 1731 a násl. OZ. Přijetí návrhu k uzavření kupní smlouvy je ze strany prodávajícího potvrzeno dodáním zboží (zasláním kupujícímu spotřebiteli nebo osobním převzetím zboží kupujícím spotřebitelem). K uzavření kupní smlouvy není vyžadováno formální potvrzení objednávky prodávajícím.
2. Prodávající má dále právo podmínit vznik kupní smlouvy písemným potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím spotřebitelem. O uplatnění tohoto práva rozhoduje prodávající, přičemž důvody uplatnění tohoto práva není povinen kupujícímu spotřebiteli sdělit.
3. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího spotřebitele o autorizaci objednávky e-mailem, telefonicky nebo písemně. Objednávka je neplatná, pokud kupující spotřebitel tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede.
4. Uzavřením kupní smlouvy kupující spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
5. Není-li kupujícím spotřebitel, ale kupující podnikatel, návrhem k uzavření kupní smlouvy
a) je objednávka zboží odeslaná kupujícím podnikatelem prodávajícímu písemně, e-mailem nebo faxem. Platná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy podle § 1731 a násl. OZ. Přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je ze strany prodávajícího potvrzeno dodáním zboží (zasláním kupujícímu podnikateli nebo osobním převzetím zboží kupujícím podnikatelem ). K uzavření kupní smlouvy není vyžadováno formální potvrzení objednávky prodávajícím.
Prodávající má dále právo podmínit vznik kupní smlouvy písemným potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím podnikatelem. O uplatnění tohoto práva rozhoduje prodávající, přičemž důvody uplatnění tohoto práva není povinen kupujícímu podnikateli sdělit.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího podnikatele o autorizaci objednávky e-mailem, telefonicky nebo písemně. Objednávka je neplatná, pokud kupující podnikatel tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede.
b) je písemný návrh kupní smlouvy, předložený prodávajícím kupujícímu podnikateli nebo v určitých případech opačně.
Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy kupující podnikatel potvrdí písemně souhlas s předloženým návrhem kupní smlouvy bez dodatků, výhrad, omezení a doplňků a jejím podpisem oprávněnými osobami obou smluvních stran.
6. Jakékoli případné změny a doplňky provedené kupujícím podnikatelem v návrhu smlouvy prodávajícího nelze považovat za přijetí návrhu kupní smlouvy, ale jsou považovány za nový návrh smlouvy.
7. Uzavřením kupní smlouvy kupující podnikatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
8. Veškeré údaje uvedené v kupní smlouvě, dále také informace, dokumenty a ostatní podklady poskytnuté prodávajícím kupujícímu (spotřebiteli nebo podnikateli) v souvislosti s kupní smlouvou, které nejsou běžně dostupné, jsou obchodním tajemstvím prodávajícího. Kupující se zavazuje, že bez předchozího souhlasu prodávajícího tyto důvěrné informace nepoužije pro svou potřebu v rozporu s účelem kupní smlouvy, ani je neposkytne a neumožní k nim přístup třetím osobám.
9. V případě poskytování služeb, tedy instalace, údržby, úpravy a oprav přístrojů, strojů a zařízení, jakož i provádění úkonů metrologie (dále také jen jako "služby"), jde o smlouvy o dílo, kde UNIVER, spol. s r.o. je zhotovitel zakázky (dále také "zhotovitel") a zákazník je objednatel (dále také "objednatel"). Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.
10. Návrhem k uzavření smlouvy o dílo
a) je objednávka služeb odeslaná objednatelem (zpravidla podnikatelem) zhotoviteli písemně, e-mailem nebo faxem. Platná objednávka je považována za návrh smlouvy o dílo. Přijetí návrhu k uzavření smlouvy je ze strany zhotovitele potvrzeno dodáním díla nebo provedením služby. K uzavření smlouvy o dílo není vyžadováno formální potvrzení objednávky objednatelem.
b) je písemný návrh smlouvy o dílo nebo poskytnutí služeb, předložený zhotovitelem objednateli (zpravidla podnikateli) nebo v určitých případech opačně.
Smlouva je v takovém případě uzavřena jejím podpisem oprávněnými osobami obou smluvních stran.
c) písemný návrh dlouhodobější smlouvy o poskytnutí vybraných služeb (servisní smlouva, kalibrační smlouva), předložený zhotovitelem objednateli (zpravidla podnikateli) nebo v určitých případech opačně.
Smlouva je v takovém případě uzavřena jejím podpisem oprávněnými osobami obou smluvních stran.
11. Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran, anebo z jiných zákonných důvodů.
12. Protože smlouva o dílo nemusí být vždy vyhotovena jen písemně, lze zejména v naléhavějších případech objednat objednatelem výše uvedené služby u zhotovitele i telefonicky.


C. Objednávání zboží, školení a služeb

1. Objednávat zboží může kupující následujícími způsoby:
- elektronickou poštou na adresách obchodního oddělení (příp. přímo jednotlivých obchodníků) na ústředí prodávajícího v  Turnově nebo na prodejních pobočkách (Praha, Brno), adresy jsou uvedené na www.univer.cz, v katalozích, v tiskových materiálech a v reklamách,
- písemně/korespondenčně na adresu sídla prodávajícího a jeho prodejních poboček,
- osobně v prodejnách prodávajícího (Praha, Brno, Turnov),
- faxem do sídla prodávajícího a jeho prodejních poboček,
- telefonicky do sídla prodávajícího a jeho prodejních poboček,
2. Objednávat školení lze elektronickou poštou, písemně/korespondenčně, faxem, telefonicky i osobně na technickém, servisním a školicím oddělení prodávajícího.
3. Objednávat zhotovení díla a služby (instalaci, údržbu, úpravu a opravy přístrojů, strojů a zařízení i metrologické úkony) lze elektronickou poštou, písemně/korespondenčně, faxem, telefonicky i osobně na technickém, servisním a školicím oddělení prodávajícího.


D. Ceny zboží, školení a služeb

1. Prodávající / zhotovitel prodává zboží a poskytuje služby za ceny, které jsou cenami smluvními v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Aktuální, platné prodejní ceny zboží, školení a některých služeb jsou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího na adrese www.univer.cz. Pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak, ceny zboží a služeb prodávajícího / zhotovitele jsou vždy uváděny bez DPH. K cenám je připočítávána DPH v zákonné výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ceny za provedení instalace, údržby, úpravy a opravy přístrojů, strojů a zařízení se řídí platným ceníkem, který je k dispozici na všech servisních střediscích zhotovitele. Ceník obsahuje zejména hodinové sazby za práci, cenu za dopravu servisního mechanika s vybavením (pokud se oprava provádí u kupujícího), případně příslušné paušální sazby a sazby za kalibraci vybraných měřicích přístrojů. Jestliže se opravená věc posílá kupujícímu / objednateli, na jeho tíži jdou náklady s posláním spojené a totéž platí rovněž o případných nákladech spojených s předáním opravené věci kupujícímu / objednateli prostřednictvím přepravce.
3. Ceny služeb (instalace, údržba, úprava a opravy přístrojů, strojů, zařízení), pokud jsou stanoveny jako předpokládané na základě rozpočtu s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, nebo s výhradou, že rozpočet je nezávazný, nemusí zhotovitel dodržet a může požadovat zvýšení ceny. Zhotovitel však nemá nárok na takové zvýšení ceny, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění služby/díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je ale objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.
4. Ceny zboží a služeb prodávajícího / zhotovitele zveřejněné v katalozích, v reklamě nebo při vystavení jsou jen nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele / zhotovitele plnit. Totéž platí i o akčních cenách. Pokud jsou akční ceny zveřejněné na www.univer.cz,  jsou platné výhradně v u nich uvedeném období, ve kterém platí, případně, je-li tak uvedené, do vyprodání zásoby daného zboží. 5. Prodávající / zhotovitel může poskytnout kupujícímu / objednateli na zboží či poskytnuté služby různé slevy / rabaty (zejména množstevní, sezónní, výprodejní, výstavní, zaváděcí, věrnostní apod.). Poskytnutí těchto slev / rabatů a také jejich výše je plně na rozhodnutí prodávajícího / zhotovitele. Může se realizovat i formou slevových kuponů, kartiček, knížek atd. Slevu / rabat lze vyjádřit procentuální srážkou z ceny nebo absolutní výší v penězích.


E. Platební podmínky

1. Prodávající / zhotovitel akceptuje následující platební podmínky:
- platba zboží nebo služeb v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo v určeném místě osobního odběru, případně u kupujícího / objednatele, zejména jde-li o údržbu a opravy,
- platba zboží úhradou na dobírku,
- platba zboží nebo služeb bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
- platba zálohově předem na základě proforma faktury prodávajícího, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury.
Jen ve výjimečných případech může prodávající na základě požadavku kupujícího souhlasit s úhradou kupní ceny ve splátkách formou splátkového kalendáře. Ten se poté stává nedílnou součástí platebních podmínek.
2. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zboží zálohu, která může činit až 100 % ceny zboží, přičemž tato záloha je splatná do 30 dnů ode dne vystavení zálohové faktury. Do doby poskytnutí zálohy není prodávající povinen k dodání zboží ani jeho části.
3. Ke dni uskutečnění plnění, tj. dodávky zboží, je prodávající oprávněn vystavit řádnou fakturu s náležitostmi daňového dokladu, ve které bude zúčtována poskytnutá záloha a vyúčtována sjednaná cena zboží, DPH, balné, doprava, příp. jiné sjednané náklady (např. pojištění odesílaného zboží) s tím, že faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího vystavení.
4. Úhradou kupní ceny, resp. ceny za poskytnuté služby, se dle těchto VOP rozumí okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího / zhotovitele nebo dnem její úhrady v hotovosti, příp. při odeslání zboží prostřednictvím dopravce dnem vyplacení dobírky.
5. V případě platby zboží v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. Cena za službu při platbě v hotovosti je splatná při převzetí provedené služby.
6. Prodávající / zhotovitel má nárok na sankcionování kupujícího, je-li v prodlení s provedením platby oproti stanovenému termínu splatnosti faktury. V případě prodlení s úhradou kupní ceny a ceny za poskytnuté služby, je prodávající / zhotovitel oprávněn účtovat úrok z dlužné částky ode dne uplynutí lhůty splatnosti až do okamžiku jejího zaplacení. Smluvní pokuta, není-li sjednáno jinak, činí 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta ani úrok z prodlení nekryjí žádné škody vzniklé nesplněním závazku k úhradě ceny.
7. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je úrok z prodlení vypočten ve výši stanovené nařízením vlády ČR č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění.
8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

F. Dodání zboží

1. Dodání (odevzdání) zboží kupujícímu lze realizovat
- zasláním prostřednictvím přepravní společnosti,
- osobním odběrem v provozovně či skladu prodávajícího nebo v určeném místě osobního odběru,
- dovozem zboží dopravními prostředky prodávajícího.

a) zaslání přepravní společností
1. Zboží podle rozměrů a hmotnosti zasílá prodávající přímo kupujícímu vybranou přepravní společností/službou. Není-li dohodnuta bezplatná doprava zboží kupujícímu, hradí náklady na dopravu v plné výši kupující. Rozhodnutí o úhradě těchto nákladů a jejich výši je plně na prodávajícím.Často se jedná o formu dobírky.
2. Dobu dodání / dodací lhůtu určuje prodávající. Doba dodání / dodací lhůta uváděná v nabídce či v kupní smlouvě je pouze orientační a prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání.
3. Kupující je povinen při osobním odběru nebo při dodání zboží přepravní společností bezprostředně překontrolovat spolu se zástupcem prodejce, resp. s předávající osobou přepravce, stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, případné známky poškození apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku musí kupující neprodleně oznámit prodávajícímu e-mailem na adresu info@univer.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

b) osobní odběr
1. Kupující si může zvolit možnost převzetí zboží osobním odběrem
- v provozovně/skladu prodávajícího (UNIVER, spol. s r.o., Přepeřská 1809, 511 01 Turnov / ústředí a prodejna, nebo Vrchlického 1208, 511 01 Turnov / centrální sklady),
- v prodejní pobočce Praha (UNIVER, spol. s r.o., prodejní centrum, Moskevská/Výstupní 22, 101 00 Praha 10-Vršovice),
- v prodejní pobočce Brno (UNIVER, spol. s r.o., prodejní centrum, Podlesí 20, 624 00 Brno-Komín).
2. Zboží může převzít pouze kupující. Ten se prokáže platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Při osobním odběru zboží v provozovně/skladu prodávajícího nebo ve výše uvedených odběrních místech, umožňuje-li to povaha výrobku, je prodávající povinen na žádost kupujícího-spotřebitele zboží/věc před ním překontrolovat nebo předvést.

c) dovoz zboží dopravními prostředky prodávajícího
1. V určitých případech může prodávající dohodnout s kupujícím i dovoz zboží dopravními prostředky prodávajícího. V tomto případě se jedná o bezplatnou dopravu zboží.
2. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu náhradu za zpožděnou dodávku pouze tehdy, pokud to bylo s kupujícím výslovně písemně dohodnuto.

G. Zakázka / služby

1. Při poskytování služeb je obvyklou formou smlouvy o dílo tzv. zakázka (dále jen "zakázka"). Ta je závazná od okamžiku, kdy objednatel zašle korespondenčně či elektronickou formou e-mailem objednávku služeb nebo ji předloží / sdělí osobně a zhotovitel následně vystaví zakázkový list. Zakázka je závazná po podpisu zakázkového listu oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zakázku na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah služeb / prací, místo, kde mají být provedené a případně také požadovaný termín jejich zahájení a dokončení. V naléhavých případech lze e-mailem změnit oboustranně rozsah služeb / prací, místo jejich provedení i termín jejich zahájení a dokončení. Uvedené změny zakázky nebo její zrušení  lze provést jen se souhlasem obou smluvních stran, anebo z jiných zákonných důvodů.
2. Zhotovitel buď provede zakázku osobně, anebo ji nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li zakázka vázána na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze zakázky zapotřebí. Zhotovitel provede zakázku s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k jejímu provedení potřeba. Není-li doba plnění ujednána, provede zhotovitel zakázku v době přiměřené její povaze. Má se za to, že je čas plnění ujednán ve prospěch zhotovitele. Je-li k provedení zakázky nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. Zhotovitel postupuje při provádění zakázky samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění zakázky je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění zakázky. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl zakázku řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
4. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení zakázky předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění zakázky, zhotovitel ji v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění zakázky s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení zakázky se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením zakázky nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
5. Upozorní-li zhotovitel objednatele na výše uvedenou nevhodnou povahu věci předanou objednatelem nebo na nevhodný příkaz objednatele, nemá objednatel práva z vady zakázky vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Trvá-li objednatel na provedení zakázky podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
6. Zakázka je provedena, je-li dokončena a předána. Zakázka je dokončena, je-li předvedena její způsobilost sloužit svému účelu, případně provedeno zaškolení pracovníků objednatele, předány se zakázkou spojené dodací listy, záruční listy, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků, návody k obsluze, vyhotoveny a zhotovitelem i objednatelem podepsány příslušné protokoly (např. předávací protokol zvedacího zařízení) atd.
7. Objednatel je povinen převzít zakázku (dílo) i s vadami, které však nebrání tomu, aby předmět zakázky sloužil svému účelu. Objednatel převezme dokončenou zakázku s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel zakázku bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady zakázky, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. Provádí-li se zakázka postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předána a převzata i po částech.


H. Nabytí vlastnického práva ke zboží, přechod nebezpečí škody

1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce nebo okamžikem převzetí zboží na prodejně prodávajícího.
2. Není-li kupující spotřebitelem, ale podnikatelem, odevzdá prodávající kupujícímu podnikateli zboží předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího podnikatele a umožní kupujícímu podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází tudíž nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce. Jinak také samozřejmě okamžikem převzetí zboží na prodejně prodávajícího.
3. Je-li předmětem díla věc, řídí se předání věci obdobně ustanoveními o kupní smlouvě.


J. Záruka za jakost zboží a za jakost díla / poskytnutých služeb / zakázky

a) záruka za jakost věci / zboží
1. Prodávající poskytuje záruku za jakost věci / zboží. Touto zárukou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tato dobrovolná záruka se tedy vztahuje na vady, které brání používání zboží k obvyklému účelu nebo by neumožnily zachování obvyklých vlastností zboží, existujících ke dni přechodu nebezpečí škody na zboží nebo na vady, které se vyskytnou v záruční době.
2. Záruční doba činí 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele, 12 měsíců pro ostatní subjekty a to ode dne dodání / odevzdání zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak nebo neposkytne-li prodávající ještě delší záruku. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. V případě výměny nebo opravy zboží v důsledku uplatnění záruky se běh původní záruční doby nepřerušuje, prodlužuje se však o dobu výměny či opravy.
3. Kupující je povinen podle možnosti prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (po dodání nebo osobním převzetí) a bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, že má zboží vady a přestat ho používat. Přiměřeně tyto povinnosti platí i pro vady, které se vyskytly v záruční době, kdy je kupující povinen oznámit existenci vady bez zbytečného odkladu po jejím výskytu, nejpozději však v poslední den záruční doby.
4. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení, že práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Uplatnění daného práva kupujícímu prodávající potvrdí v písemné formě s uvedením, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
5. Prodávající neodpovídá za vady - nebo za zhoršení existujících vad - vzniklé v důsledku porušení již uvedených povinností a v případě podstatného zhoršení stavu zboží kupující ztrácí práva z vad (viz dále). Pokud by kupující neinformoval prodávajícího o vadě zboží do 2 týdnů ode dne, kdy se taková vada stala zjevnou, pozbývá právo na uplatnění práv z vad.
6. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (provozní kapaliny apod.), na běžné opotřebení, na vady zboží, které nebylo kupujícím správně nainstalováno, uskladněno nebo použito (nesprávným použitím se rozumí zejména porušení návodu k použití), na zboží, jehož údržba nebo opravy nebyly provedeny kvalifikovanými techniky, na zboží, které bylo pozměněno nebo poškozeno jakýmkoli jednáním kupujícího nebo třetích osob mimo kontrolu prodávajícího nebo v důsledku vyšší moci.
7. Pokud prodávající vystaví záruční list, což není jeho automatická povinnost, poskytuje tím záruku za jakost,  tedy garantuje zákazníkovi něco navíc oproti běžnému standardu. Stejnou  váhu má také taková záruka uvedená ve smlouvě nebo na obalu výrobku. Když to povaha věci umožňuje, může jako záruční list sloužit i doklad o zakoupení věci, prodejka nebo faktura. Musí však obsahovat zákonem stanovené údaje.

b) záruka za jakost díla / poskytnutých služeb / zakázky
1. Zhotovitel může dát záruku za jakost díla / poskytnutých služeb / zakázky. Pokud tak učiní, použijí se obdobně ustanovení o kupní smlouvě / záruce za zboží. Záruční doba týkající se díla / poskytnutých služeb / zakázky počíná běžet předáním díla / zakázky.
2. Obecně se záruční podmínky na zboží / služby řídí také Reklamačním řádem prodávajícího / zhotovitele a příslušnými právními předpisy.

K. Informační povinnosti prodávajícího


Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.
Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.

V případě spotřebitelského sporu má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení s tím, že se s příslušným návrhem obrátí na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na internetové adrese: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR).

L. Práva z vad zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními OZ.

kupující spotřebitel
1. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebitel věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Tuto domněnku může prodávající vyvrátit důkazem, že vada vznikla až po prodeji, nebo že byla způsobena kupujícím spotřebitelem. Pokud se vada vyskytne po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, musí prokázat kupující, že vada existovala při převzetí. Vadnou věc však lze reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od převzetí věci, ale nejde již o záruční lhůtu ale lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění.
3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
4. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Opakovaná vada v praxi znamená výskyt stejné vady na věci již potřetí a za výskyt většího počtu vad se považují čtyři různé vady.
5. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.
6. Podle OZ běží dvouletá lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění od převzetí věci po koupi a výměna věci za novou na její běh nemá vliv. Pokud si kupující vyžádá v rámci reklamace výměnu věci, neznamená to, že začne platit nová dvouletá lhůta, ale běží dál ta původní.
7. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však nepoužije:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat),
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
8. Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud ten před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující spotřebitel vadu sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným zacházením nebo neodbornou instalací, zejména v rozporu s návodem na uvedení do provozu a mechanickým poškozením. Kupující spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na něho vnější událost.
9. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou cenu. 
10. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Ze zákona o ochraně spotřebitele vyplývají i další povinnosti prodávajícího. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího / zhotovitele.

kupující / kupující podnikatel
1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti uvedené v předchozí větě. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.
2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, u kterého strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
4. Nezvolí-li kupující své právo včas, má následující práva:
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
5. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
7. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
9. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
10. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
11. Prodávající musí na žádost každému kupujícímu písemně potvrdit jeho  práva z odpovědnosti za vady, na které má ze zákona nárok. Důležité je  zejména to, jak dlouho trvají, jaký mají rozsah a kde je uplatnit. Platí, že prodávající má stejné povinnosti  jako výrobce, tedy pokud třeba prodává věc, na které je uvedena pětiletá  záruka, má kupující právo ji po celou tuto dobu u prodejce uplatnit. V potvrzení prodejce uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
12. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.


M. Práva z vad díla / poskytnutých služeb / zakázky

objednatel je podnikatel
1. Dílo /poskytnuté služby / zakázka má vadu, neodpovídá-li smlouvě o dílo. O právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla / zakázky vzhledem k povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli. Na právní vady díla / zakázky se obdobně použijí ustanovení o právních vadách předmětu koupě.
2. Má-li dílo / poskytnutá služba / zakázka při předání / přechodu nebezpečí škody na objednatele vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.
3. Soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla / zakázky bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla / zakázky, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.
4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy o dílo, má objednatel právo
a) na odstranění vady dodáním nového díla bez vady nebo dodáním chybějící části díla,
b) na odstranění vady opravou díla / zakázky,
c) na přiměřenou slevu z ceny díla / zakázky, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, u kterého strana porušující smlouvu o dílo již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
5. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla / zakázky, nebo může od smlouvy odstoupit.
6. Nezvolí-li objednatel své právo včas, má následující práva:
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy o dílo, má objednatel právo na odstranění vady díla, anebo na přiměřenou slevu z ceny díla / zakázky. 
7. Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z ceny díla / zakázky nebo neodstoupí od smlouvy, může zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může zhotovitel odstranit podle své volby opravou díla / zakázky nebo dodáním nového díla; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla / zakázky včas nebo vadu díla / zakázky odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny díla / zakázky, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.
8. Do odstranění vady díla / zakázky nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nového díla vrátí objednatel zhotoviteli na jeho náklady dílo původně dodané.

objednatel je spotřebitel
1. Případ, kdy objednatelem díla / služby / zakázky je spotřebitel, je při činnosti zhotovitele výjimečný. Pokud tomu tak je, ve smlouvě je třeba respektovat ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem pro jeho ochranu. To platí i pro práva z vad díla / poskytnutých služeb / zakázky.


N. Duševní vlastnictví

1. Kupující / objednatel uznává, že nezíská žádná práva k jakémukoli patentu, ochranné známce, obchodnímu jménu (firmě) ani jakémukoli jinému duševnímu vlastnictví, které prodávající / zhotovitel (UNIVER, spol. s r.o.) vlastní nebo užívá. Kupující / objednatel se zavazuje nečinit nebo nedovolit, aby bylo činěno cokoli, co by mohlo jakýmkoli způsobem nepříznivě působit na platnost nebo hodnotu duševního vlastnictví prodávajícího / zhotovitele nebo být na újmu dobré pověsti prodávajícího / zhotovitele.


O. Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou prodávajícím / zhotovitelem uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující / objednatel uzavřením smlouvy ( kupní nebo o dílo) souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
2. Pokud si kupující / objednatel nepřeje, aby byl prodávajícím / zhotovitelem jakýmkoli způsobem nadále kontaktován, nebo prodávající / zhotovitel uschovával jeho data, bude z databáze odstraněn. V takovémto případě zašle prodávajícímu / zhotoviteli příslušnou žádost na e-mail: info@univer.cz.
Pro potřeby distribuce tištěného katalogu produktů využívá prodejce / zhotovitel databázi zákazníků, kteří jsou evidováni na základě předchozích obchodních kontaktů, nebo jejichž údaje byly získány z veřejně přístupných zdrojů (v tomto případě se jedná o adresy firemních subjektů, nikoli adresy soukromé).
3. Kupující / objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití a prodávající / zhotovitel je nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím / zhotovitelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze jemu.


P. Zpětný odběr elektrospotřebičů

1. Prodávající / zhotovitel je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. účastníkem kolektivních systémů nakládání s elektroodpadem (RETELA, s.r.o.) a obalovými materiály (autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.).
2. Prodávající / zhotovitel zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího / zhotovitele. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny na  webových stránkách prodávajícího / zhotovitele.
3. Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti RETELA, s.r.o. uvedených na jejích webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
4. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.


Q. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající / zhotovitel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však VOP platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
2. Prodávající / zhotovitel upozorňuje, že informace na jeho webových stránkách www.univer.cz, v jeho katalozích a tiskových materiálech jsou zčásti přebírány od třetích stran. Nelze tedy ze strany prodejce / zhotovitele zcela vyloučit věcné, technické a typografické nepřesnosti či chyby. Všechny informace/údaje o produktech a jejich možnostech použití tam uvedené slouží pouze pro nezávaznou všeobecnou informaci kupujícího o nabídce prodávajícího, nepředstavují ujištění nebo záruku pro kupujícího a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající / zhotovitel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na jeho webových stránkách, katalozích i tiskových materiálech a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
3. Prodávající / zhotovitel nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, katalogů a tiskových materiálů včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Informace/údaje uvedené na webových stránkách, v katalozích a v tiskových materiálech prodejce / zhotovitele nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení kupující / objednatel od prodávajícího / zhotovitele neobdržel v písemné podobě poté, co ho v případě pochybností kontaktoval.
4. Celkový rozsah povinnosti prodávajícího nahradit kupujícímu újmu na jmění (škodu), která vznikne porušením povinnosti ze smlouvy nebo porušením povinnosti stanovené zákonem, je omezen do výše 100% smluvní ceny zboží, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Nahrazuje se pouze skutečná škoda; ušlý zisk ani další typy škod či nepřímých škod se nenahrazují. Škoda se přednostně nahrazuje v penězích. Sjednané omezení náhrady újmy se nepoužije na náhradu škody způsobenou
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, jakož i na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené prodávajícím kupujícímu se započítávají na náhradu škody v plné výši. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody trvá jeden rok. To platí i pro právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku. Jedná-li se na straně kupujícího o spotřebitele, platí zákonná úprava uplatnění práv z vadného plnění a náhrady újmy dle OZ a souvisejících předpisů vydaných na ochranu spotřebitele.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné nebo zdánlivé, nedotýká se platnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení.
6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2014.