UNIVER, spol. s r.o.

školení pro servis klimatizací

Předepsaná školení pro mechaniky provádějící servis klimatizací


servis klimatizace Mechanici autorizovaných i nezávislých autoservisů, kteří provádějí servis klimatizací motorových vozidel, musí absolvovat do 4.července 2010 (později samozřejmě všichni ti, kteří tuto činnost teprve začnou vykonávat) předepsané školení ve firmě pověřené Ministerstvem životního prostředí a získat příslušné osvědčení o úspěšném absolvování tohoto školení.

Pokud by se tak nestalo a autoservis i nadále prováděl servis klimatizací bez mechanika či mechaniků s platným osvědčením, porušoval by legislativu Evropské unie (tedy i České republiky) a vystavoval by se nemalým postihům, např. při kontrolách České inspekce životního prostředí. Navíc v citlivé a značně sledované oblasti ochrany životního prostředí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006, o některých fluorovaných skleníkových plynech, stanoví minimální požadavky na školicí programy a certifikaci společností a příslušných pracovníků provádějících instalaci, údržbu nebo servis zařízení a systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny, tedy i klimatizací motorových vozidel.

Toto je dále rozpracováno ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES, o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS a rovněž v Nařízení Komise (ES) č. 307/2008.


Školicí zařízení UNIVER, spol. s r.o.

Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (Č.j: 4133/820/09/Ac ze dne 22.12.2009) se firma UNIVER, spol. s r.o., Přepeřská 1809, 511 01 Turnov

stanovuje hodnotícím orgánem (atestačním subjektem) k vydávání potvrzení o školení pracovníkům, kteří absolvovali školení zahrnující minimální dovednosti a znalosti pracovníků provádějících servis klimatizačních systémů motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, tak jak je to stanovené v příloze Nařízení Komise (ES) č. 307/2008.

Pro provádění uvedených školení má UNIVER k dispozici nejenom potřebné přístroje a zařízení pro vlastní výuku, ale také nezbytnou technickou dokumentaci a odborně kvalifikované pracovníky/lektory. Zodpovědnou osobou je pan Miroslav Hermann, technický ředitel společnosti UNIVER.


Podmínky pro přijetí do školení

Školení se mohou zúčastnit pouze osoby s platným výučním listem v oborech:
- automechanik/mechanik opravář motorových vozidel (kód:23-68-H/001),
- autoelektrikář (kód:26-57-H/001),
- opravář zemědělských strojů (kód:41-55-H/003),
- mechanik opravář pro zemědělskou techniku (kód:23-66/H001),
Dále i absolventi nástavbového studia v oboru
- autotronic (kód:39-41-L/001) a
- absolventi středních průmyslových škol, vyšších odborných škol a vysokých škol strojního a dopravního zaměření.
Případné požadavky na vyškolení mechaniků s odlišným vzděláním než je výše uvedeno, je nutno konzultovat s Miroslavem Hermannem, technickým ředitelem UNIVER, spol. s r.o., který je zodpovědný za činnost školicího střediska.


Přihláška na školení

Pro účast na školení je nutno poslat závaznou přihlášku ke školení na adresu:

UNIVER, spol. s r.o.
školicí středisko
Budovcova 1209
511 01 Turnov
tel: 481 312 176
fax: 481 313 644
e-mail: servis(zavináč)univer.cz nebo miroslav.herrmann(zavináč)univer.cz


Postup před školením

Na základě přihlášky obdrží žadatel informace:
- o termínech školení, místu školení a jeho průběhu,
- o dokladech o předchozím vzdělání, příp. praxi, které musí před školením předložit.
Žadatel také obdrží pokyny pro úhradu školení (bezhotovostní, složenkou, hotově).
Úhradu školení je třeba provést nejpozději 7 dnů před konáním školení. Cena školení činí Kč 2.490,- (bez DPH).


Školení

Školení se provádí ve školicím zařízení firmy UNIVER, spol. s r.o. v Turnově a v Brně, případně při požadavku na proškolení více pracovníků téhož autoservisu, přímo v dané provozovně, kde však musí být k dispozici místnost pro výuku teorie a příslušné pracovní stání pro praktickou část školení. Každý účastník obdrží textový manuál pro účastníky školení. Vlastní školení se skládá z
- teoretické části,
- praktické části a
- závěrečné zkoušky.
Pokud účastník školení prokáže požadovanou úroveň znalostí a praktických dovedností, bude mu vydáno osvědčení/certifikát o školení a bude považován za řádně kvalifikovaného pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel spadajících do oblasti působení směrnice 2006/40/ES.
Platnost osvědčení platí ode dne úspěšného absolvování závěrečné zkoušky. Pokud neurčí příslušný právní předpis jinak, není platnost osvědčení časově omezená.

Osvědčení/certifikát vydaný firmou UNIVER, spol. s r.o. platí neomezenou dobu a v souladu s čl. 3 Nařízení Komise (ES) č. 2008 se uznává ve všech státech Evropské unie.