Školení pro servis klimatizací

servis klimatizací

Mechanici autorizovaných i nezávislých autoservisů, kteří provádějí servis klimatizací motorových vozidel, musejí absolvovat předepsané školení ve firmě pověřené Ministerstvem životního prostředí a získat příslušné osvědčení o úspěšném absolvování tohoto školení.

Pokud by se tak nestalo a autoservis i nadále prováděl servis klimatizací bez mechanika či mechaniků s platným osvědčením, porušoval by legislativu Evropské unie (tedy i České republiky) a vystavoval by se nemalým postihům, např. při kontrolách České inspekce životního prostředí. Navíc v citlivé a značně sledované oblasti ochrany životního prostředí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006, o některých fluorovaných skleníkových plynech, stanoví minimální požadavky na školicí programy a certifikaci společností a příslušných pracovníků provádějících instalaci, údržbu nebo servis zařízení a systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny, tedy i klimatizací motorových vozidel. Toto je dále rozpracováno ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES, o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS a rovněž v Nařízení Komise (ES) č. 307/2008.

Školicí zařízení UNIVER, spol. s r.o.

Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (Č.j: 4133/820/09/Ac ze dne 22.12.2009) se firma UNIVER, spol. s r.o., Přepeřská 1809, 511 01 Turnov, stanovuje hodnotícím orgánem (atestačním subjektem) k vydávání potvrzení o školení pracovníkům, kteří absolvovali školení zahrnující minimální dovednosti a znalosti pracovníků provádějících servis klimatizačních systémů motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, tak jak je to stanovené v příloze Nařízení Komise (ES) č. 307/2008.
Pro provádění uvedených školení má UNIVER k dispozici nejenom potřebné přístroje a zařízení pro vlastní výuku, ale také nezbytnou technickou dokumentaci a odborně kvalifikované pracovníky/lektory. Zodpovědnou osobou je pan Miroslav Hermann, technický ředitel společnosti UNIVER.

Podmínky pro přijetí do školení

Školení se mohou zúčastnit pouze osoby s platným výučním listem v oborech:
- automechanik/mechanik opravář motorových vozidel (kód:23-68-H/001),
- autoelektrikář (kód:26-57-H/001),
- opravář zemědělských strojů (kód:41-55-H/003),
- mechanik opravář pro zemědělskou techniku (kód:23-66/H001),

Dále i absolventi nástavbového studia v oboru
- autotronic (kód:39-41-L/001) a
- absolventi středních průmyslových škol, vyšších odborných škol a vysokých škol strojního a dopravního zaměření.

Případné požadavky na vyškolení mechaniků s odlišným vzděláním než je výše uvedeno, je nutno konzultovat s Miroslavem Hermannem, technickým ředitelem UNIVER, spol. s r.o., který je zodpovědný za činnost školicího střediska.

Přihláška na školení

Pro účast na školení je nutno poslat závaznou přihlášku ke školení na adresu:
UNIVER, spol. s r.o.
školicí středisko
Vrchlického 1209
511 01 Turnov
tel: 481 312 176
fax: 481 313 644
e-mail: servis(zavináč)univer.cz nebo miroslav.herrmann(zavináč)univer.cz

Postup před školením

Na základě přihlášky obdrží žadatel informace:
- o termínech školení, místu školení a jeho průběhu,
- o dokladech o předchozím vzdělání, příp. praxi, které musí před školením předložit.
Žadatel také obdrží pokyny pro úhradu školení (bezhotovostní, složenkou, hotově).
Úhradu školení je třeba provést nejpozději 7 dnů před konáním školení. Cena školení činí Kč 2.490,- (bez DPH).

Školení

Školení se provádí ve školicím zařízení firmy UNIVER, spol. s r.o. v Turnově a v Brně, případně při požadavku na proškolení více pracovníků téhož autoservisu, přímo v dané provozovně, kde však musí být k dispozici místnost pro výuku teorie a příslušné pracovní stání pro praktickou část školení. Každý účastník obdrží textový manuál pro účastníky školení.
Vlastní školení se skládá z
- teoretické části,
- praktické části a
- závěrečné zkoušky.

Pokud účastník školení prokáže požadovanou úroveň znalostí a praktických dovedností, bude mu vydáno osvědčení/certifikát o školení a bude považován za řádně kvalifikovaného pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel spadajících do oblasti působení směrnice 2006/40/ES.
Platnost osvědčení platí ode dne úspěšného absolvování závěrečné zkoušky. Pokud neurčí příslušný právní předpis jinak, není platnost osvědčení časově omezená.

Osvědčení / certifikát vydaný firmou UNIVER, spol. s r.o. platí neomezenou dobu a v souladu s čl. 3 Nařízení Komise (ES) č. 2008 se uznává ve všech státech Evropské unie.